Regulamin konkursu ,,Okiem Wideorejestratora”

Regulamin konkursu „Okiem Wideorejestratora” 1. Regulamin dotyczy konkursu „Okiem Wideorejestratora”, którego realizacja ma miejsce na portalu www.bezpiecznapodroz.org 2. Za właściwy przebieg akcji i organizacji odpowiada Fundacja EmanioArcus z siedzibą w: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10 poprzez portal www.bezpiecznapodroz.org zwany dalej Organizatorem. 3. Konkurs będzie realizowany w terminie 16 kwietnia 2018 – 1 września 2018 roku. 4. Uczestnikiem w konkursie może być osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która z własnej inicjatywy dokona zgłoszenia rejestrując się na portalu www.bezpiecznapodroz.org w zakładce „Okiem Wideorejestratora”. 5.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także ich najbliżsi, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 6.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich. 7.Przystępując do konkursu należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz opublikować swój film w zakładce „Okiem Wideorejestratora”. Rejestracja obejmuje podanie imienia lub loginu, miejsca nagrania wideo filmu, adresu mailowego do kontaktu zwrotnego oraz przesłania pliku nie dłuższego jak 90 sekund. Uczestnik konkursu może w każdym tygodniu dodać tylko jeden film i musi posiadać prawa autorskie zarówno do filmu jak i wizerunku osób oraz pojazdów/przedmiotów, które się na nim znajdują ewentualnie zamazać tablice rejestracyjne oraz twarze osób. Zamieszczenie pliku jest równoznaczne ze spełnieniem powyższego wymogu. 8 Konkurs został podzielona na dwa etapy: a. Etap pierwszy polega na oddawaniu głosów-lajków na wideo konkursowe opublikowane na fanpagu Okiem Wideorejestratora w danym tygodniu (poniedziałek-piątek). • Pierwsze wideo nadsyłamy od 14.04.2018, do 11.08.2018 włącznie do 23:59 po weryfikacji przez moderatora zostanie zamieszczone na fanpagu • Lajkować i udostępniać można codziennie do niedzieli 23:59 tygodnia zamieszczenia filmu. • 2 filmy z największą ilością lajków i 2 filmy z największą ilością udostępnień przechodzą do wielkiego finału. Nagrody tygodnia dla zwycięzców publikowane są w zakładce konkursu ….. b. Etap drugi rozpocznie się 13.08.2018 • w konkursie uczestniczyć będą filmy z pierwszego etapu. • głosy będzie można oddawać codziennie w okresie 13-31.08.2018, • końcowe wyniki konkursu będą ogłoszone 03.09.2018 na portalu www.bezpiecznapodroz.org • Nagrody finału są publikowane w zakładce konkursu. 9. Nagroda nie ma charakteru finansowego, nie podlega wymianie, reklamacji, a zgłoszenie się do konkursu jest tożsame z zaakceptowaniem przedmiotu nagrody i całości regulaminu. 10. Po wygraniu nagrody zwycięzcy otrzymają powiadomienia e-mailem i muszą w ciągu 14 dni przekazać drogą elektroniczną swoje dane, obejmujące imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania oraz numer telefonu. W przeciwnym wypadku nagroda zostanie przekazana następnej osobie. 11. Nagrody zostaną wysłane na podany przez zwycięzców adres w przeciągu 14 dni. 12. Osoba, która dokonuje czynności, o których mowa w punkcie 7 powyżej, przez ich dokonanie, oświadcza i gwarantuje Organizatorowi, że przysługują jej wyłączne autorskie prawa osobiste i majątkowe do utworu, jaki stanowi Zgłoszenie, a jego publikacja oraz przekazanie praw do niego Organizatorowi na zasadach określonych w Regulaminie nie stanowi naruszenia prawa ani naruszenia praw osób trzecich. 12.1 Uczestnik udziela Organizatorowi, z chwilą wykonania czynności, o których mowa w punkcie 7. powyżej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie ze Zgłoszenia, na polach eksploatacji obejmujących: 12.2.1. wytwarzanie egzemplarzy Zgłoszenia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym także utrwalania na nośnikach informatycznych egzemplarzy Zgłoszenia); 12.2.2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy Zgłoszenia; 12.2.3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym także w dowolnym kanale komunikacji publicznej, 12.2.4. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób; 12.2.5. publikację Zgłoszenia na stronach internetowych dostępnych zarówno za pośrednictwem komputerów jak i urządzeń mobilnych (w tym telefonów), prowadzonych przez Organizatora lub osoby trzecie; 12.2.6. wprowadzanie Zgłoszenia do pamięci komputerów i innych podobnych urządzeń oraz sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; 12.2.7. wykorzystanie Zgłoszenia w aplikacjach (w tym także aplikacjach przeznaczonych dla urządzeń mobilnych i telewizorów) promujących Organizatora lub osoby trzecie lub oferowane przez nie produkty; 12.2.8. wykorzystywanie Zgłoszenia do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu; nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity; nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu; 12.2.9. publikację Zgłoszenia w newsletterach przesyłanych pocztą elektroniczną lub w formie papierowej; 12.2.10. publikację Zgłoszenia w formach reklamowych publikowanych w sieci Internet; 12.2.11. publikację Zgłoszenia w ramach profili zakładanych w serwisach społecznościowych; 12.2.12. publikację Zgłoszenia w prasie – zarówno w celu ilustracji materiałów prasowych jak też w celach reklamowych; 12.2.13. nadawanie Zgłoszenia w telewizji a także publikację zgłoszenia w materiałach video dostępnych w sieci Internet. 12.3. Ponadto, Uczestnik, z chwilą wykonania czynności, o których mowa w punkcie 7 powyżej, wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora autorskiego prawa zależnego, na tych samych zasadach, na jakich korzysta on z udzielonej licencji, a także zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych (w tym w szczególności wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia bez potrzeby oznaczania Uczestnika jako jego twórcy). 12.4. Organizator jest uprawniony do udzielania dalszych licencji na polach eksploatacji wymienionych w punkcie 12.2 powyżej. 12.5. Z chwilą gdy, zgodnie z punktem 10. powyżej, przyrzeczenie publiczne Organizatora jest spełnione, nabywa on autorskie prawa majątkowe do Zgłoszenia Zwycięzcy Etapu (art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego), w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w punkcie 12.2 powyżej. Jeżeli dla nabycia autorskich praw majątkowych w ten sposób konieczne jest dokonanie jakichkolwiek dodatkowych czynności, Zwycięzca Etapu będzie zobowiązany do ich dokonania na wezwanie Organizatora (i na jego koszt). Wraz z autorskimi prawami majątkowymi Organizator nabywa także wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 12.6. Dla uniknięcia wątpliwości, Organizator nie jest zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia za udzielone lub przeniesione na niego na podstawie niniejszego punktu 12 (w tym także punktu 12.5 zdanie drugie i trzecie) prawa. 13. Postanowienia końcowe. a. Zgłaszający się do konkursu ” Okiem Wideorejestratora ” przystępując do niego automatycznie wyrażają zgodę na publikację filmu „Okiem Wideorejestratora” na stronie www.bezpiecznapodroz.org oraz na łamach portalu społecznościowego Facebook. b. Deklarując wzięcie udziału w konkursie, w sposób przewidziany niniejszym regulaminem, uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu. 14. Zasady przeprowadzenia konkursu, rodzaj nagrody, formę przekazania nagrody, jeśli nie ma o nich mowy w niniejszym regulaminie, określone są ogólnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.