Problem przemocy w rodzinie

0
148
Częstą przyczyną występowania przemocy w rodzinie jest problem alkoholowy i zażywanie środków psychoaktywnych

Problem przemocy w rodzinie może dotknąć każdego z nas niezależnie od wieku, wykształcenia czy też pochodzenia. Dlatego w dzisiejszej audycji z cyklu “Legionowo Miasto Przyjazne Mieszkańcom” poruszamy ten niezwykle istotny temat. Nasi dzisiejsi goście — Przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego Pani Monika Kajka i zastępca przewodniczącej Pan Piotr Modzelewski opowiedzą nam między innymi o procedurze wszczęcia “Niebieskiej Karty”.

O działalności zespołu interdyscyplinarnego

Zespół interdyscyplinarny to zespół osób złożony ze specjalistów z różnych podmiotów. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Miejskiej Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych czy też służby zdrowia. Należą do nich do nich także kuratorzy sądowi i organizacje pozarządowe. Nadrzędnym celem zespołu jest przede wszystkim przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a także działanie na rzecz profilaktyki tego zjawiska. Krótko mówiąc, jest to ogół czynników mających na celu pomoc rodzinie dotkniętej przemocą. W momencie uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie zespół rozpoczyna wszczęcie procedury tak zwanej “Niebieskiej Karty”. Zespół interdyscyplinarny powołuje wówczas grupę roboczą, która składa się z wykfalifikowanych osób bezpośrednio współpracującej z daną rodziną. Do zadań grupy roboczej należy:

-opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

-okresowa kontrola i monitorowanie rodziny dotkniętej przemocą;

-pomoc informacyjna;

-dostęp do pomocy medycznej w przypadku gdy jest ona konieczna;

-schronienie w specjalistycznej placówce.

Nasi goście zachęcają każdego z nas, aby w momencie podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie nie być obojętnym i szybko reagować. Problem możemy zgłosić na policję, do najbliższego Ośrodka Pomocy społecznej lub telefonicznie. W tym miejscu Pani Monika podała nam wszelkie niezbędne informacje i numery telefonów.

Przemoc w rodzinie a problem alkoholowy

Najczęstszą przyczyną występowania przemocy w rodzinie jest problem alkoholowy bądź zażywanie substancji psychoaktywnych. Osoby zmagające się z tymi problemami są kierowane do komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Komisja ta diagnozuje, następnie motywuje, a gdy to nie przynosi skutku składa wniosek do sądu o nakaz podjęcia terapii. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą, która rozwija się długotrwale u intensywnie pijących. Istotą uzależnienia jest rozpad i utrata zdolności do racjonalnej kontroli picia alkoholu. Osoba uzależniona używa alkoholu w celu łagodzenia przykrych stanów emocjonalnych, mając jednocześnie osłabioną zdolność radzenia sobie ze stresem. Nie potrafi ona na trzeźwo mierzyć się z problemami dnia codziennego. Trudno jest namówić ją do leczenia, ponieważ aktywuje się u niej tak zwany mechanizm iluzji i zaprzeczenia, przez co niestety cierpi cała rodzina.

Problem przemocy w rodzinie

Zainteresował Cię temat społeczności legionowskiej? Więcej ciekawych tematów znajdziesz pod tym linkiem