Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w petycji jest: Fundacja Emanio Arcus ul. Jagiellońska 10, 05 -120 Legionowo.  

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane celem udziału w konkursie Radia Bezpieczna Podroż “Wyjście z progu”, kontaktu i powiadamianie drogą elektroniczną o wygranej w konkursie.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych ww. celów , a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ w pewnym stopniu będą przetwarzane na zasobach komputerowych. W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
Słuchaj radia
Verified by MonsterInsights