Fundacja

Fundacja Emanio Arcus

Nasze główne cele:

1) Realizowanie zadań pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
2) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
3) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem.
4) Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
5) Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
6) Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
7) Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

Dane fundacji Emanio Arcus


NIP: 5361910140
REGON: 145942037
KRS: 0000406931