Regulamin Konkursu „Ale o co chodzi”

Regulamin konkursu „Ale o co chodzi???” organizowanego w Radiu Bezpieczna Podróż

Konkurs „Ale o co chodzi?” emitowany na antenie Radia Bezpieczna Podróż nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016, poz. 471 z póz. zm.).

§1.

Organizator

Organizatorem konkursu „Ale o co chodzi?” jest Fundacja „Emanio Arcus”, właściciel

i koncesjonariusz Radia Bezpieczna Podróż, zwana w dalszej części Organizatorem.

§2.

Miejsce organizacji

 1. Konkurs „Ale o co chodzi???” jest realizowany na  terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs „Ale o co chodzi???”  jest emitowany na antenie stacji radiowej Organizatora.

§3.

Termin konkursu

 1. Konkursu pod nazwą „Ale o co chodzi???” odbywa się na antenie Radia Bezpieczna Podróż w każdy wtorek, po godzinie 10.00, począwszy od dnia 17 listopada 2020 roku.
 2. Informację dotyczącą rozpoczęcia i zakończenia trwania ww. konkursu ogłasza się na antenie Radia Bezpieczna Podróż, na stronie www.bezpiecznapodroz.org oraz na profilach społecznościowych Organizatora.
 3. Termin zakończenia realizacji konkursu „Ale o co chodzi???” pozostaje w gestii Organizatora.

§4.

Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu „Ale o co chodzi???” mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które są słuchaczami Radia Bezpieczna Podróż poprzez sieć multipleksów radiowych, rozlokowanych na terenie całego kraju w tym w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i w Katowicach oraz słuchający rozgłośni poprzez Internet na stronie www.bezpiecznapodroz.org
 2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem, który dostępny jest na stronie www.bezpiecznapodroz.org lub w siedzibie Organizatora w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 10.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani sponsorów, a także członkowie ich rodzin oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

§5. Uczestnictwo w konkursie

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie „Ale o co chodzi???”  polega na bezpośrednim zatelefonowaniu na numer podany przez prowadzącego lub prowadzących konkurs: 22/766 77 88, w dniu i godzinie jego trwania oraz podaniu prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe.
 2. Organizator zastrzega, iż nie stanowi zgłoszenia w konkursie wysłanie SMS za pośrednictwem Internetu lub telefonii komórkowej.
 3. W przypadku korzystania przez Organizatora z usług telekomunikacyjnych o podwyższonej opłacie prowadzący konkurs ogłosi lub ogłoszą na antenie Radia Bezpieczna Podróż wraz z numerem tej usługi cenę za jednostkę rozliczeniową tej usługi (koszt jednej minuty połączenia telefonicznego) albo za cenę za połączenie w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, ze wskazaniem ceny brutto oraz nazwę podmiotu realizującego dodatkowe świadczenie.
 4. Powyższe informacje prowadzący konkurs „Ale o co chodzi???” jest zobowiązany lub są zobowiązani podać słuchaczom w sposób przejrzysty i czytelny.
 5. O dotrzymaniu terminu konkursu decyduje termin i godzina wykonania połączenia przez słuchacza z prowadzącym lub prowadzącymi konkurs.

§6.

Nagrody

 1. Nagrody w konkursie „Ale o co chodzi???” określa Organizator. Prowadzący poinformuje lub poinformują słuchaczy przez stosowny komunikat antenowy, o tym co stanowi nagrodę lub nagrody w konkursie.
 2. Informacja dotycząca przedmiotu nagrody może być również umieszczona na stronie internetowej Organizatora: www.bezpiecznapodroz.org
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w konkursie, w sytuacji gdy powziął uzasadnione podejrzenie, że uczestnik podejmuje działania sprzeczne z regulaminem.
 4. Wartość nagród w konkursie wynosi od 10 zł do 100 zł.

§7.

Zasady przyznawania nagród

 1. O przyznaniu nagrody decyduje lub decydują prowadzący konkurs „Ale o co chodzi???”. Od decyzji prowadzącego lub prowadzących odwołanie nie przysługuje.
 2. Prowadzący konkurs wybiera lub wybierają zwycięzcę lub zwycięzców (w zależności od liczby nagród w danym konkursie), spośród osób, które zgłosiły swój udział biorąc pod uwagę kryterium prawidłowości odpowiedzi lub kryterium określonego przez prowadzącego lub prowadzących nie naruszające wymogów ustawy o grach hazardowych.
 3. Zwycięzcę lub zwycięzców konkursu prowadzący powiadamia lub powiadamiają o przyznaniu nagrody na antenie podczas trwania konkursu.
 4. Zwycięzca lub zwycięzcy są zobowiązani podać Organizatorowi (poza anteną radiową) swoje dane umożliwiające jego identyfikację: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania. W przypadku odmowy podania danych osobowych zwycięzca traci prawo do nagrody.

§8.

Odbiór nagród

 1. Zwycięzca otrzymuje nagrodę w sposób uzgodniony z Organizatorem:
 • odbiór osobisty nagrody w siedzibie Organizatora,
 • wysyłka poprzez Pocztę Polską na wskazany adres wskazany przez Zwycięzcę.
 1. W przypadku, gdy uzgodniono odbiór osobisty, a zwycięzca nie odbierze nagrody w terminie 14 dni traci prawo do nagrody, chyba że inny termin ustalono z Organizatorem.

§9.

Postanowienia końcowe

 1. Szczegółowy sposób realizacji konkursu „Ale o co chodzi???” określa Organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do konkursu „Ale o co chodzi???” uczestnik wyraża zgodę na zasady konkursu określone w regulaminie.
 3. Uczestnicy konkursu „Ale o co chodzi???” przystępując do udziału i podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji konkursu.
 4.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: Administrator) jest Fundacja „Emanio Arcus”. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej: 05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 10 lub emailowo: kontakt@bezpiecznapodroz.org
 5. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 UE ust. 1 lit. RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie przez Administratora w celu udziału w konkursie, promocji Administratora poprzez opublikowanie danych zwycięzców na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora, upublicznienie wizerunku zwycięzcy na stronie internetowej i profilach społecznościowych Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
 8. żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych
 9. żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych
 10. żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych
 11. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
 13. przenoszenia Pana/Pani danych osobowych.