Jednorazowe świadczenie pieniężne

457

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

Jednorazowe świadczenie pieniężne. Na białym tle umowny kształt serca w barwach ukraińskiej flagi. Niebiesko żółte.
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźcó z Ukrainy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne. Z dniem 12 marca 2022 r. (z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.) weszła w życie Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z nią obywatele Ukrainy, którzy uciekli do Polski mogą liczyć między innymi na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Jednorazowe świadczenie pieniężne

Wysokość świadczenia – 300 zł na osobę

Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe

 1. Wniosek o wypłatę pomocy Obywatel Ukrainy powinien złożyć  w wyznaczonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jednostce organizacyjnej gminy:

– ośrodku pomocy społecznej,

– centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych),

– innej jednostce organizacyjnej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy składającego wniosek.

 • Obywatel Ukrainy wypełnia Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (wzór wniosku zał.1 przez MRiPS)
 • Wniosek składa obywatel Ukrainy, jego przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem
 • Należy ustalić legalność pobytu obywatela Ukrainy.

Uprawniony do otrzymania pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.

Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny[1], na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.

Powyższe informacje należy sprawdzić w ww. rejestrze.

 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Należy poinformować obywatela Ukrainy o przyznaniu świadczenia (pisemnie lub ustnie).
 • Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 • Wypłata świadczenia następuje na konto obywatela Ukrainy, bądź w innej formie prowadzonej przez ośrodek pomocy społecznej ( np. w kasie).
 • Dane o złożonych wnioskach i udzielonej pomocy powinny być wprowadzane do Centralnej Bazy Beneficjentów.

Dedykowana skrzynka email w przypadku pytań: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl.

Kontakt:

Główny specjalista, Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS), email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

 Naczelnik Wydziału, Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS), email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

Bezpłatna pomoc psychologiczna

 1. Pomoc zapewnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy.
 2. Należy ustalić legalność pobytu obywatela Ukrainy.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.

Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził (w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej) rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.

Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny[2] na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.

Powyższe informacje należy sprawdzić w ww. rejestrze.

Dedykowana skrzynka email w przypadku pytań: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl.

Osoby do kontaktu:

Główny specjalista, Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS), email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

Naczelnik Wydziału, DPS, email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa miesiące). Stanowiąc wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczając najpilniejsze wydatki bytowe: osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych, matek z małymi dziećmi. 

1. Wniosek o przyznanie pomocy obywatel Ukrainy składa w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek. W przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych wniosek składa się w centrum usług społecznych

2. Należy ustalić legalność pobytu obywatela Ukrainy.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. Oraz zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wpisano go do rejestru PESEL.

Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL.

Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia udostępnienie gminom danych zawartych w rejestrze, w drodze teletransmisji danych.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny[3] na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.

Powyższe informacje należy sprawdzić w ww. rejestrze.

 • Obywatelom Ukrainy mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na przykład:
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy na żywność lub posiłek w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 • posiłek,
 • usługi opiekuńcze,
 • mieszkanie chronione,
 • praca socjalna,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • Obywatel Ukrainy ubiegający się o pomoc[4] składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.
 • Wzór oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej – Zał. 2
 • W postępowaniu nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia złożonego przez obywatela Ukrainy.
 • Świadczenia z pomocy społecznej przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu. Obywatela Ukrainy.

Dedykowana skrzynka email w przypadku pytań: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl.

Kontakt:

Departament Pomocy i Integracji Społecznej (DPS) , email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl – świadczenia

Naczelnik Wydziału, DPS, email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl –  świadczenia z zakresu pomocy społecznej

Naczelnik wydziału, DPS, email:  pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl – usługi z zakresu pomocy społecznej

Naczelnik Wydziału, DPS, email:  pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl – program „Posiłek w szkole i w domu”

Naczelnik Wydziału, DPS, email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl   – legalność pobytu

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 1. Należy ustalić legalność pobytu obywatela Ukrainy.

Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Powyższe informacje należy sprawdzić w ww. rejestrze lub

Obywatel Ukrainy może przedstawić dokument potwierdzający wjazd na terytorium RP od dnia 24.02.2022 r.

 • Obywatel Ukrainy może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu, w celu otrzymania skierowania po odbiór żywności do jednej z organizacji partnerskich prowadzących dystrybucję żywności w ramach Podprogramu 2021 PO PŻ. Są to organizacje pozarządowe sieci: Caritas Polska, Federacji Polskich Banków Żywności, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża lub Kościoła Starokatolickiego lub też OPS, które pełnią funkcję lokalnej organizacji partnerskiej i prowadzą wydawanie żywności bezpośrednio osobom potrzebującym.
 • Pomoc w formie paczek żywnościowych lub posiłków przyznaje się, na podstawie złożenia przez obywatela Ukrainy oświadczenia o wysokości dochodu, na podstawie którego ośrodek pomocy społecznej wydaje skierowanie – załącznik nr 5 do Wytycznych MRiPS[5]   – do konkretnego punktu wydawania żywności danej organizacji partnerskiej, do której należy się zgłosić w celu otrzymania wsparcia.
 • Pomoc żywnością można otrzymać również bezpośrednio w siedzibie organizacji partnerskiej na podstawie wypełnionego załącznika nr 6  do Wytycznych MRiPS[6] , złożonego w siedzibie  tej organizacji.

Dedykowana skrzynka email w przypadku pytań: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl.

Kontakt:

Główny specjalista, DPS, email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl

Naczelnik wydziału, DPS, email: pomocspoleczna.ukraina@mrips.gov.pl


[1] na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy

[2] na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy,

[3] na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy,

[4] Pomoc przyznaje się na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z pewnymi zmianami

[5] Wzór zał. nr 5 do Wytycznych https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

[6] Wzór zał. nr 6 do Wytycznych  https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Tutaj możesz pobrać:

Wspomoż fundację - Przekaż 1.5% podatku

Jesteśmy medium składającym się z osób z niepełnosprawnościami. Jeśli czytasz nasze wiadomości i podoba Ci się nasza praca to zostań naszym czytelnikiem.

Jak widzisz na naszym portalu nie ma żadnych reklam. Jest to możliwe dzięki takim jak TY.

 • Nr. rach. bankowego: 02 1750 0012 0000 0000 3991 4597
 • KRS: 0000406931
 • NIP: 5361910140

Przekaż nam swoje 1,5% a dzięki temu nadal nie będziemy zamieszczać reklam a TY będziesz czytał czysty tekst mając świadomość że przyczyniłeś się do jego napisania.

Brak postów do wyświetlenia