Kierowca z niepełnosprawnościami

0
148
niepełnosprawni za kierownicą
Kierowca z niepełnosprawnościami w trakcie wsiadania do samochodu.

Kierowca z niepełnosprawnościami-autonomia i samodzielność

Kierowca z niepełnosprawnościami, autonomia, samodzielność i niezależność w życiu codziennym to dla osób z ograniczeniami ruchowymi są jednymi z najwyższych wartości. Każda osoba z niepełnosprawnościami chce być czynna zawodowo , uczestniczyć w życiu społecznym i mieć możliwość samodzielnego przemieszczania się. Zanim osoba niepełnosprawna będzie mogła wylegitymować się prawem jazdy i usiądzie za kierownicą, musi spełnić kilka warunków. Nie każdy może być kierowcą z niepełnosprawnościami, ale o tym decyduje lekarz. Określenie „osoba niepełnosprawna” jest szerokim pojęciem, natomiast kierowcami chcą zostać przede wszystkim osoby z dysfunkcjami kończyn górnych i dolnych. Dysfunkcje nie mogą wpływać na zdolności poznawcze i umysłowe.

Kierowca z niepełnosprawnościami-prawo jazdy

Aby osoba niepełnosprawna mogła zostać kierowcą musi spełniać trzy warunki. 1- osoba z niepełnosprawnościami musi być pełnoletnia. 2- kandydat musi uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie (o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem). 3- konieczne jest ukończenie szkolenia oraz uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie państwowym. Gdy kandydat na kierowcę posiada orzeczenie lekarskie o możliwości prowadzenia pojazdu silnikowego przystosowanego do rodzaju schorzenia – konieczne jest zapewnienie na egzamin pojazdu egzaminacyjnego przystosowanego do rodzaju schorzenia osoby egzaminowanej. (Dz. U. Nr 217 poz. 1834, §19 pkt. 3). A co w sytuacji gdy prawo jazdy było uzyskane przed wystąpieniem niepełnosprawności? W tym przypadku art. 98 Kodeksu Drogowego – Prawo o Ruchu Drogowym nakazuje „niezwłoczne zawiadomienie starosty nie tylko w sytuacji utraty bądź zniszczenia dokumentu, ale i nastąpienia zmiany stanu faktycznego wymagająca zmiany danych zawartych w prawie jazdy”. Wiąże się to z czasowym zawieszeniem uprawnień do kierowania pojazdem na czas przejścia niezbędnych badań lekarskich.

Kierowca z niepełnosprawnościami-karta parkingowa do 30 czerwca 2014

W przypadku orzeczeń wydanych do 30 czerwca 2014roku karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej posiadającej ważne, wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności według symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N wraz z przyznanym w 9 punkcie wskazań orzeczenia uprawnieniem do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30.06.2014r. Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Kierowca z niepełnosprawnościami-karta parkingowa po 1 lipca 2014

Od 1 lipca 2014r. karty parkingowe wydawane są przez przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Aktualny wzór karty obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej (należy pamiętać, że w poszczególnych krajach uprawnia do innego rodzaju ulg). W przypadku orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014roku o kartę parkingową może ubiegać się: 1. osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u której stwierdzono znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (wskazanie nr 9). W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie nr 9 tj. do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – dotyczy orzeczeń wydanych po 1 kwietnia 2020 r.) lub 10-N (choroba neurologiczna); 2. osoba niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Kierowca z niepełnosprawnościami-ulgi i uprawnienia z tytułu posiadania karty parkingowej

 • 1. Kartę parkingową wykładamy w przedniej części samochodu, stroną z numerem oraz datą ważności (a nie stroną ze zdjęciem).
 • 2. Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. Koperta
 • 3. Dodatkowo w Warszawie parkowanie na miejscach oznakowanych w wyżej wspomniany sposób jest bezpłatne.
 • 4. Karta parkingowa uprawnia do niestosowania się do poniższych znaków drogowych:
 • B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
 • B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
 • B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
 • B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
 • B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
 • B-35 – „zakaz postoju”
 • B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
 • B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
 • B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Jeśli zainteresował cię ten temat przeczytaj także Auto dla osoby niepełnosprawnej