Urlop wypoczynkowy osób niepełnosprawnych

1829
Urlop wypoczynkowy

Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osobom z niepełnosprawnością należy się dodatkowy urlop wypoczynkowy, w zależności od stażu pracy.

Urlop wypoczynkowy – dni podstawowe 

Osoby niepełnosprawne mają przede wszystkim prawo do zwykłego urlopu wypoczynkowego, który wynosi 20 lub 26 dni. Dodatkowo należy im się dodatkowe 10 dni z racji posiadanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje wyłącznie pracownikom ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Warto dodać, że dodatkowe dni wolne przydzielane są dokładnie na tych samych zasadach, co urlop zwykły. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 154 1 Kodeksu pracy, urlop wypoczynkowy uzależniony jest od stażu pracy i wynosi 20 dni w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat. Jeśli pracownik pracuje na danym stanowisku co najmniej 10 lat, wówczas przysługuje mu 26 dni urlopu. Jeśli chodzi o osoby posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, ilość urlopu wypoczynkowego się zwiększa. Wynosi ona 30 dni, jeśli pracownik zatrudniony jest krócej, niż 10 lat. Zatrudnieni od co najmniej 10 lat mogą liczyć na 36 dni urlopu. 

Urlop wypoczynkowy – ile trzeba czekać? 

Warto podkreślić, że prawo do dodatkowych 10 dni urlopu przysługuje osobie niepełnosprawnej dopiero po przepracowaniu jednego roku po dniu przyznania jej stopnia niepełnosprawności. Przykład: Janina Nowak została zatrudniona 1 stycznia 2010 r., a 15 maja 2012 r. przedstawia pracodawcy orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dniem 9 maja 2012 r. W efekcie prawo do dodatkowego urlopu zdobył z dniem 8 maja 2013 r. Kolejną istotną kwestią jest fakt, że pracodawca ma obowiązek przyznać dodatkowe dni wolne, nawet jeśli pracownik z niepełnosprawnością nie złoży wniosku. Pracownik nabywa także prawo do urlopu nawet wtedy, nie wykonywał pracy z powodu choroby, pobierając w tym czasie zasiłek chorobowy. Przypomnijmy też, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę. 

Urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy – co jeszcze warto wiedzieć? 

Pierwszy dodatkowy urlop przysługuje osobie niepełnosprawnej w całości, nawet jeśli uzyskała do niego prawo dopiero w grudniu danego roku. Jeżeli osoba posiadająca orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności utraci swój status, nie traci prawa do urlopu, które nabyła. Ponadto nabycie prawa do dodatkowych dni urlopu jest niezależne od momentu przedstawienia orzeczenia pracodawcy. Z kolei niewykorzystane dodatkowe 10 dni urlopu automatycznie przechodzi na rok następny. Ewentualne roszczenia ze stosunku pracy, w tym dotyczące udzielenia dodatkowych dni wolnych, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.

Foto: Canva.com

Zobacz także: Malala Yousafazai – najmłodsza noblistka