Kto jeszcze może kontrolować kierowców

0
65
Kto jeszcze może kontrolować kierowców. Grafika prezentuje loga trzech służb mundurowych, które również mogą kontrolować kierowców. Po lewej na zielonym tle, centralnie hełm Hermesa na tle miecza, Wokół napis inspekcja transportu drogowego, grafika i napis w kolorze białym. Po środku stylizowane na tarczę herbową logo straży leśnej. Na zielonym tle centralnie orzeł w koronie, trzyma w szponach dwa liście dębu. Ponad nim napis straż leśna, pod nim napis forest guard. Całość zielona, grafika i napisy białe. Po prawej czerwone koło, centralnie widać przeplecione litery ż i w a nad nimi płonący znicz. Wokół całego koła skrzyżowane gałązki wawrzynu. Płomień znicza żółty, natomiast reszta biała. To jest logo żandarmerii wojskowej.
Tego typu uprawnienia posiadają także inspektorzy transportu drogowego, strażnicy leśni i parkowi, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej i służby celno-skarbowej.

W trakcie podróży samochodem, każdy kierowca może zostać zatrzymany do kontroli drogowej i to nie tylko przez policjanta czy strażnika miejskiego. Kto jeszcze może kontrolować kierowców? Tego typu uprawnienia posiadają także inspektorzy transportu drogowego, strażnicy leśni i parkowi, funkcjonariusze żandarmerii wojskowej i służby celno-skarbowej.

Kto jeszcze może kontrolować kierowców – Inspekcja Transportu Drogowego

Chociaż głównym zadaniem Inspekcji Transportu Drogowego, jest nadzór i kontrola transportu drogowego, to swoimi uprawnieniami niemal dorównują policji. Jeśli funkcjonariusze ITD zaobserwują kierowcę powodującego zagrożenie dla ruchu drogowego lub rażąco naruszającego przepisy kodeksu drogowego, mają prawo podjąć stosowne działania. Inspektorzy transportu drogowego mogą zatrzymać do kontroli również samochód osobowy oraz wylegitymować i zweryfikować dane auta i kierowcy. Prawo pozwala im sprawdzić dokumenty i w uzasadnionych przypadkach zatrzymać je. Mogą także zbadać kierującego alkomatem i narkotestem – jeśli jest pod wpływem niedozwolonych substancji, uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Dzięki posiadanym uprawnieniom obsługują systemu radarów, a to oznacza że mogą wysyłać wezwania do zapłaty. Ustalają sprawców wykroczeń, wystawiają mandaty oraz kierują do sądu wnioski o ukaranie. Inspektorzy są wyposażeni w urządzenia do ważenia pojazdów i badania spalin, mogą sprawdzać stan techniczny auta, jego wymiary, przewożony ładunek, nacisk na oś, a także odczytywać stan licznika i tachografu. Posiadane uprawnienia pozwalają im kierować prowadzącego pojazd na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje i badania lekarskie.

Kto jeszcze może kontrolować kierowców- Straż Graniczna

Kto jeszcze może kontrolować kierowców. Na zdjęci wnętrze hangaru lotniczego. W centrum stoi lekki śmigłowiec Robinson R44. Ponieważ należy on do straży granicznej jest cały biały, w pionie pomarańczowy pas wokół kabiny. Blisko ogona czarny napis straż graniczna. Na ogonie widać biało-czerwoną lotniczą szachownicę, wpisaną w okrąg.
Lekki, czteromiejscowy śmigłowiec Robinson R44.

Zasadniczą rolą do jakiej zostali powołani, jest ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego. Jednakże uprawnienia funkcjonariuszy SG pozwalają kontrolować samochody na terenie całego kraju, a nie tylko w strefie nadgranicznej. Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami mogą sprawdzać dokumenty auta, kierowcy oraz pasażerów przebywających w samochodzie. Prawo pozwala im na  przeszukanie samochodu, sprawdzenie jego stanu technicznego oraz odczyt tachografu. W uzasadnionych przypadkach mogą zatrzymać dowód rejestracyjny, a jeśli brak jest wykupionej polisy OC, powiadomią o tym fakcie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Mają również prawo sprawdzić stan trzeźwości kierowcy, oraz czy nie jest pod działaniem innego środka odurzającego. Jeśli tak jest, uniemożliwią mu dalszą jazdę. Inspektorzy uniemożliwią również dalszą jazdę gdy stan techniczny samochodu, ładunek, masa lub nacisk na oś zagrażają bezpieczeństwu. Także gdy mogą uszkodzić drogę lub naruszają wymagania ochrony środowiska. Podobnie jak policjanci, mają prawo wystawiać mandaty za naruszanie przepisów kodeksu drogowego i przyznawać punkty karne, natomiast ich polecenia co do zachowania się na drodze są wiążące.

Kto jeszcze może kontrolować kierowców – Żandarmeria Wojskowa

Kto jeszcze może kontrolować kierowców. Na zdjęciu w poprzek drogi stoi zielony radiowóz żandarmerii wojskowej. Blokuje ruch samochodów, a przepuszcza koparki i spychacze biorące udział w akcji powodziowej.. Samochód żandarmerii to skoda octavia w ciemnej zieleni, w poziomie okala ją biały pas. Na dachu koguty, a na przednich drzwiach białe litery ż i W.
Żandarmeria Wojskowa podczas akcji powodziowej.

Ponieważ jest to jedna z formacji wojskowych, wykonuje ona zadania dotyczące służb mundurowych. Żandarmeria Wojskowa jest uprawniona do kontroli ruchu drogowego oraz kierowania nim w zakresie i na zasadach przewidzianych w przepisach o ruchu drogowym i o drogach publicznych. Pamiętać jednak należy, że ich zakres kontroli ogranicza się jedynie do służb mundurowych, tutaj ich uprawnienia są takie jak policjantów. Funkcjonariusz ŻW może zatrzymać pojazd cywilny, jednak gdy kierowca jest cywilem, a nie wojskowym, jego uprawnienia maleją. Wtedy kontrola może się odbyć jedynie w obecności policjanta. Żandarmi Wojskowi są uprawnieni do kierowania ruchem i w tym zakresie należy wykonywać ich polecenia.

Odmowa wylegitymowania się osoby cywilnej przed żandarmem nie jest wykroczeniem.

Kto jeszcze może kontrolować kierowców – Służba Celno-Skarbowa

Uprawnienia tej formacji są bardzo szerokie. Chociaż Służbę Celno-Skarbową powołano do ochrony bezpieczeństwa finansowego państwa, to jej funkcjonariusze mają również uprawnienia do kontroli ruchu i transportu drogowego. Zgodnie z prawem mogą zatrzymać pojazd do kontroli i sprawdzić przebieg zarówno pojazdu kontrolowanego, jak i przewożonego na lawecie. Odczytany przebieg zostanie wpisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jeżeli w trakcie kontroli, pojawią się wątpliwości co do stanu technicznego pojazdu, mogą skierować go na szczegółowe badania. Jednocześnie mogą nałożyć na kierowcę mandat oraz zatrzymać dokumenty pojazdu. Jeśli kierowca odmówi przyjęcia mandatu, funkcjonariusze skierują sprawę do sądu.

Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej nie może jedynie, zatrzymywać uprawnień do prowadzenia pojazdów. Wydawać wiążących poleceń co do sposobu zachowania się na drodze i domagać się oceny stanu zdrowia kierowcy oraz sprawdzenia jego kwalifikacji do prowadzenia pojazdów.

Kto jeszcze może kontrolować kierowców – Straż Leśna i Straż Parku

Straż Leśna jest formacją powołaną do ochrony lasów państwowych i temu celowi są podporządkowane wszystkie jej poczynania. Prawo pozwala Straży Leśnej na zatrzymanie kierowcy do kontroli, gdy nie zastosował się do przepisów lub znaków drogowych dotyczących zakazu wjazdu na obszarach leśnych. Oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie i zatrzymywania się lub postoju. Strażnik leśny ma prawo sprawdzić dokumenty kierowcy oraz pojazdu. W razie uzasadnionego podejrzenia sprawdzić ładunek oraz przejrzeć zawartość bagaży. Według prawa jest on również upoważniony do legitymowania innych osób, a w uzasadnionych przypadkach nakładania mandatów. Może również kierować wnioski do sądu o ukaranie, oraz odbierać za pokwitowaniem przedmioty pochodzące z przestępstwa. Straż Leśna może też wydawać polecenia co do zachowania się na drodze.

Z kolei terenem działań tej formacji nie są parki miejskie lecz Parki Narodowe. Zakres uprawnień Straży Parku reguluje ustawie o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 roku. Wyposażyła ona funkcjonariuszy Straży w szereg następujących uprawnień, które pozwalają na:

– legitymowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia oraz świadków przestępstwa lub wykroczenia w celu ustalenia ich tożsamości

– kontrolę dowodów wniesienia opłat za udostępnianie parku narodowego lub niektórych jego obszarów

– zatrzymanie i przekazanie policji lub innym właściwym organom osób w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

– zatrzymanie i kontrola środków transportu w celu sprawdzenia ich ładunku oraz przeglądania zawartości bagaży. W razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

– przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadkach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia

– zabezpieczenie jako dowodów rzeczowych, za pokwitowaniem, przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia. Oraz narzędzi i środków służących do ich popełnienia

– kontrolę i zatrzymanie, za pokwitowaniem, dokumentów w zakresie legalności posiadania tworów lub składników przyrody i obrotu nimi, pochodzących z obszaru parku narodowego

– kontrolę podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze parku narodowego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy. Podobne uprawnienia posiada również Służba Parku (strażnik, podleśniczy, leśniczy, nadleśniczy).

Do kontroli osobistej polecamy alkomaty elektrochemiczne ze sklepu alkopatrol.pl w tym sklepie można również wykonać kalibrację alkomatu lub serwis.

Może cię również zainteresować: Płyn do chłodnic – jaki wybrać

Polecam wideo: Rozbicie grupy przestępczej zajmującej się przemytem migrantów z granicy polsko-białoruskiej do UE