Ile komornik zostawi na koncie w 2024 r.?

Sprawdź, ile komornik zostawi na koncie w 2024 r.

47

Radio Bezpieczna Podróż online!

Słuchaj muzyki, rozmów oraz najnowszych serwisów informacyjnych. Możesz słuchać nas na wszystkich urządzeniach.

ile komornik zostawi na koncie w 2024 r., szyld kancelarii Komornika Sądowego
Ile komornik zostawi na koncie w 2024 r.?

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce wzrośnie z 3600 zł do 4242 zł brutto. W związku z tym kwota wolna od zajęcia komorniczego na koncie bankowym również ulegnie zmianie. Zatem ile komornik zostawi na koncie w 2024 r.?

Zgodnie z przepisami kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zajęcie konta bankowego polega na przekazaniu znajdujących się na nim środków na rachunek komornika. Egzekucją objęte są środki aktualnie znajdujące się na koncie bankowym, a także te, które wpłyną na nie w przyszłości.

Egzekucja komornicza z konta bankowego jest ściśle uregulowana przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zgodnie z prawem komornik przesyła do banku, w którym dłużnik ma rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika. Należność taka obejmuje wysokość kwoty egzekucji razem z kosztami całego procesu. Obowiązkiem komornika jest także zawiadomienie dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z konta bankowego oraz doręczenie mu odpisu tytułu wykonawczego.

Ile komornik zostawi na koncie – egzekucja z wynagrodzenia

Obecnie kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 2784 zł. Od 1 Stycznia 2024 r. będzie to 3055 zł. Zgodnie z przepisami egzekucja dokonywana jest właśnie z wynagrodzenia za pracę netto, czyli po odliczeniu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Po potrąceniach pracownikowi musi być wypłacona kwota minimalnego wynagrodzenia netto, która w 2024 r. wyniesie 3055 zł. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku długów alimentacyjnych. Wówczas komornik może potrącić z wynagrodzenia maksymalnie 60% – niezależnie od jego wysokości.

Potrąceniu podlegają należności wynikające z tytułów wykonawczych na pokrycie świadczeń alimentacyjnych i innych wierzytelności, zaliczki pieniężne oraz kary pieniężne określone przez Kodeks Pracy. Jeśli potrącenia wynikają z różnych tytułów, pierwszeństwo zawsze mają należności alimentacyjne. Na ich poczet komornik może potrącić większą kwotę – aż 60% wynagrodzenia netto. Ponadto w tym przypadku egzekucji do pełnej wysokości podlegają dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody z zakładowych funduszy nagród oraz należności przysługujące pracownikom w ramach udziału w zysku.

Jakich środków nie może zająć komornik?

Komornik prowadzi egzekucję wierzytelności na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd. Najczęściej zajmowane jest konto bankowe dłużnika oraz część jego wynagrodzenia za pracę. Zawsze jednak do dyspozycji dłużnika musi pozostać kwota wolna od zajęcia. Ile komornik zostawi na koncie w 2024 r.? Z egzekucji wyłączone są jednak środki pochodzące z różnego rodzaju świadczeń. Egzekucji komorniczej nie podlegają zatem:


  1. 800+ na dziecko,

  2. alimenty,

  3. świadczenia: z pomocy społecznej, wychowawcze, wypłacane w przypadku nieskutecznej egzekucji alimentów,integracyjne, rodzinne,

  4. zasiłki dla opiekunów,

  5. stypendia,

  6. dodatki – pielęgnacyjne, rodzinne, porodowe i dla sierot zupełnych.

Jeśli należności powstały z powodu nieopłacania alimentów, komornik zajmuje wszystkie środki wpływające na konto bankowe. Nie ma tu znaczenia ich pochodzenie.

Ponadto komornik może dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych przez ZUS. Wysokość potrącenia zwykle wynosi 25% ich wysokości. W przypadku dłużników alimentacyjnych jest to jednak już 60%.

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca komornika? Obejrzyj ten film

Może Cię także zainteresować artykuł opisujący e-doręczenia, czyli elektroniczne listy polecone.

https://bezpiecznapodroz.org/sluchaj-nas-online/

Brak postów do wyświetlenia